4
aukštas
404
Laisvas
2 kamb.
Algirdo g.
Geležinkelio g.

Butų paieška

Kambarių sk.
Plotas, m2
Aukštas
1 aukštas
101 Komercinės patalpos 41.74 m2 Š/R Parduotas
102 Komercinės patalpos 61.07 m2 R Parduotas
103 Komercinės patalpos 52.76 m2 R Parduotas
104 Komercinės patalpos 61.26 m2 R Parduotas
105 Komercinės patalpos 90.38 m2 P/R Parduotas
2 aukštas
201 1.5 kambario 25.62 m2 V Parduotas
202 2 kambariai 46.47 m2 P/V Parduotas
203 2 kambariai 38.86 m2 Š/P Parduotas
204 1.5 kambario 35.97 m2 P Parduotas
205 1.5 kambario 30.34 m2 P Parduotas
206 1.5 kambario 30.34 m2 P Parduotas
207 3 kambariai 65.51 m2 P/R Parduotas
208 2 kambariai 46.51 m2 R Parduotas
209 2 kambariai 43.17 m2 R Parduotas
210 2 kambariai 43.79 m2 Š/R Parduotas
211 2 kambariai 53.81 m2 Š/R Parduotas
3 aukštas
301 1.5 kambario 26.03 m2 V Parduotas
302 2 kambariai 46.42 m2 P/V Parduotas
303 1.5 kambario 30.21 m2 P Parduotas
304 1.5 kambario 30.21 m2 P Parduotas
305 1.5 kambario 30.21 m2 P Parduotas
306 1.5 kambario 30.21 m2 P Parduotas
307 3 kambariai 65.47 m2 P/R Parduotas
308 2 kambariai 46.46 m2 R Parduotas
309 2 kambariai 43.12 m2 R Parduotas
310 2 kambariai 43.74 m2 Š/R Parduotas
311 3 kambariai 53.1 m2 Š/V Parduotas
4 aukštas
401 1.5 kambario 25.95 m2 V Parduotas
402 2 kambariai 46.37 m2 P/V Parduotas
403 1.5 kambario 30.16 m2 P Parduotas
404 1.5 kambario 30.16 m2 P Parduotas
405 1.5 kambario 30.16 m2 P Parduotas
406 1.5 kambario 30.16 m2 P Parduotas
407 3 kambariai 65.42 m2 P/R Parduotas
408 2 kambariai 46.41 m2 R Parduotas
409 2 kambariai 43.07 m2 R Parduotas
410 2 kambariai 43.7 m2 Š/R Parduotas
411 3 kambariai 53.05 m2 Š/V Parduotas
5 aukštas
501 1.5 kambario 25.48 m2 V Parduotas
502 2 kambariai 46.33 m2 P/V Parduotas
503 1.5 kambario 30.69 m2 P Parduotas
504 1.5 kambario 30.12 m2 P Parduotas
505 1.5 kambario 30.68 m2 P Parduotas
506 1.5 kambario 30.76 m2 P Parduotas
507 3 kambariai 65.37 m2 P/R Parduotas
508 2 kambariai 46.37 m2 R Parduotas
509 2 kambariai 43.02 m2 R Parduotas
510 2 kambariai 43.65 m2 Š/R Parduotas
511 3 kambariai 53 m2 Š/V Parduotas
6 aukštas
601 1.5 kambario 25.95 m2 V Parduotas
602 2 kambariai 46.32 m2 P/V Parduotas
603 1.5 kambario 30.07 m2 P Parduotas
604 1.5 kambario 30.07 m2 P Parduotas
605 1.5 kambario 30.07 m2 P Parduotas
606 1.5 kambario 30.07 m2 P Parduotas
607 3 kambariai 65.32 m2 P/R Parduotas
608 2 kambariai 46.32 m2 R Parduotas
609 2 kambariai 42.98 m2 R Parduotas
610 2 kambariai 43.6 m2 Š/R Parduotas
611 3 kambariai 52.9 m2 Š/V Parduotas
7 aukštas
701 1.5 kambario 25.79 m2 V Parduotas
702 2 kambariai 46.3 m2 P/V Parduotas
703 1.5 kambario 30.45 m2 P Parduotas
704 1.5 kambario 30.45 m2 P Parduotas
705 1.5 kambario 30.45 m2 P Parduotas
706 1.5 kambario 30.02 m2 P Parduotas
707 3 kambariai 65.27 m2 P/R Parduotas
708 2 kambariai 46.27 m2 R Parduotas
709 2 kambariai 42.93 m2 R Parduotas
710 2 kambariai 43.55 m2 Š/R Parduotas
711 3 kambariai 52.9 m2 Š/V Parduotas
8 aukštas
801 3 kambariai 52.9 m2 Š/V Parduotas
802 3 kambariai 56.4 m2 Š/R Parduotas
803 3 kambariai 64.57 m2 P/R Parduotas

PRIVATUMO POLITIKA

Ši privatumo politika apibrėžia UAB “Baltic Asset Management”, vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei interneto svetainės www.storyline.lt veikimo sąlygas.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) apibrėžia UAB “Baltic Asset Management”, vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei interneto svetainės www.freiheit.lt veikimo sąlygas. UAB “Baltic Asset Management” užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

2. Šioje Politikoje naudojamos sąvokos: Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

3. Duomenų valdytojas – UAB “Baltic Asset Management”, kodas: 304602224, buveinės adresas: Upės g. 21, Vilnius;

4. Duomenų subjektas – Bendrovės klientas – bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas;

5. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

6. Šioje Politikoje naudojamos sąvokos, principai ir kt. nuostatos atitinka Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 2016 balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinta Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus aktualius teisės aktus.

7. Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Politika ir ją perskaitęs, kai savanoriškai palieka savo duomenis (el. pašto adresą ir telefono Nr.) Bendrovės internetinėje svetainėje www.freiheit.lt

Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais.

 1. Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu turi būti tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
 5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
 7. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
 8. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis Duomenų valdytojo paskyrose socialiniuose tinkluose, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti ir su jų taikomomis sąlygomis.

II. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS

1. Duomenų subjektas sutinka, kad Bendrovės teikiamų ir vykdomų paslaugų teikimo, pirkimo ir dalyvavimo veikloje tikslu, sąskaitų išrašymo tikslu, duomenų analizės tikslais Duomenų valdytojas tvarko šiuos su Duomenų subjektu susijusius asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, telefono numerį, el. pašto adresą, gyv. vietos adresą, banko sąskaitos numerį (mokėjimui už paslaugas), duomenis apie duomenų subjekto perkamą / parduodamą / nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą (išrašas apie objektą iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto ir kadastro registro), IP adresą, susirašinėjimus el. laiškais bei socialinėje medijoje (ne vieši įrašai).

2. Tiesioginės rinkodaros tikslu Duomenų valdytojas tvarko Duomenų subjekto vardą ir pavardę, el. pašto adresą ir telefono Nr.

3. Klientų užklausų administravimo, kokybiško paslaugų teikimo tikslais Duomenų valdytojas tvarko Duomenų subjekto komentarą, vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono Nr.

4. Asmens duomenų saugojimas:

5. Asmens duomenys, kiek tai susiję su pagrindine Bendrovės vykdoma veikla, t.y. nekilnojamojo turto objektų pirkimu ir pardavimu, projektų valdymu ir vystymu, saugomi 10 (dešimt) metų. Šis terminas numatytas dėl galimų įvairių valstybinių institucijų (VMI, SoDra ar kt.) inicijuojamų patikrinimų, kurie gali būti pradedami praėjus 5 (penkiems) metams po sudarytos konkrečios sutarties (pvz.: rangos) ir prašoma duomenų už praėjusius 5 (penkis) metus;

6. Tiesioginės rinkodaros tikslu (t.y. siūlant duomenų subjektams pirkti / parduoti / kitaip daline ar pilna apimtimi perleisti jiems aktualų nekilnojamąjį turtą, prisidėti prie vystomų nekilnojamojo turto projektų) gauti duomenys saugomi 5 (penkis) metus nuo duomenų gavimo dienos;

7. Užklausų administravimo tikslu asmens duomenys saugomi 1 (vienerius) metus nuo duomenų gavimo dienos;

8. Sąskaitų išrašymo tikslu, asmens duomenys saugomi pagal teisės aktų reikalavimus taikomus buhalterinei apskaitai.

9. Duomenų subjektas gali bet kada pateikti prašymą atšaukti sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, siųsdamas el. laišką, adresu: info@balticam.lt arba atvykęs į Bendrovės biurą adresu: Upės g. 21, Vilnius.

10. Duomenų valdytojas patvirtina, jog asmens duomenys renkami tiek tiesiogiai iš Duomenų subjekto, tiek ir iš viešai prieinamų šaltinių, t.y. viešai prieinamus verslo partnerių ir (arba) jų atstovų duomenis Bendrovė renka viešai prieinamose sistemose (socialiniai tinklai, viešos duomenų bazės ir kt.), kai rengiamasi skelbti aktualius konkursus, vystyti projektus ir pan. Be to, Bendrovėje įdiegta duomenų bazė, kurioje įtraukti visi Lietuvoje veikiantys nekilnojamojo turto brokeriai. Jų duomenys yra viešai skelbiami ir prieinami. Kaskart Bendrovei siunčiant aktualias užklausas brokeriams, el. laiškuose jiems sudaroma galimybė atsisakyti ateityje gauti aktualius pasiūlymus bendradarbiauti.

11. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

 1. Jei yra Duomenų subjekto sutikimas tokiam asmens duomenų atskleidimui;
 2. Kai duomenys teikiami Duomenų tvarkytojams, teikiantiems buhalterines, interneto sistemų aptarnavimo, mokėjimo ir kitas paslaugas;
 3. Kai duomenys teikiami kitiems aktualiems veiksmams atlikti, vykdant teisės aktų numatytas prievoles.
 4. Pateikdamas asmens duomenis, Duomenų subjektas suteikia Duomenų valdytojui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos šis tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis Interneto svetainėje.

12. Duomenų subjektas yra atsakingas už tai, kad jo pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Duomenų subjektas privalo nedelsdamas juos ištaisyti, o nesant galimybės tai padaryti, apie tai informuoti Duomenų valdytoją. Duomenų valdytojas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

13. Duomenų valdytojas savo Interneto svetainėje naudoja slapukus (ang. cookies), kad būtų tinkamai tvarkoma informacija apie Duomenų subjektus (toliau – Lankytojai), kai šie lankosi Duomenų valdytojo Interneto svetainėje. Slapukai (ang. cookies) – tai failai, saugantys informaciją Lankytojo kompiuterio kietajame diske arba paieškos programoje. Jais naudojantis galima nustatyti, kad lankomasi Duomenų valdytojo Interneto svetainėje, matyti lankymosi istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Slapukai (ang. cookies) taip pat naudojami siekiant užtikrinti pačią patogiausią svetainės peržiūrą, sklandų jos veikimą, leidžia stebėti lankymosi trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Interneto svetainės Lankytojų skaičių. Be to, jie padeda tobulinti Interneto svetainės veikimą ir įdiegti pagerinimus bei Interneto svetainę pritaikyti pagal optimalius jos Lankytojų poreikius.

14. Duomenys, kuriuos Duomenų valdytojas gali tvarkyti apie Lankytojus, kai šie lankosi Duomenų valdytojo Interneto svetainėje:

 1. detalės apie peržiūrėtas interneto svetaines;
 2. IP adresas;
 3. paspaustos nuorodos;
 4. žiniatinklio svetainės, kuriose buvo lankomasi prieš patekdami į Duomenų valdytojo Interneto svetainę.

15. Duomenų tvarkymas naudojant slapukus (ang. cookies) neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Interneto svetainės Lankytojų tapatybė

16. Svetainės lankytojas gali ištrinti slapukus (ang. cookies) iš savo kompiuterio arba juos užblokuoti savo interneto naršyklėje, tačiau dalis svetainės funkcionalumo tokiu atveju gali neveikti, arba veikti nekorektiškai.

III. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

1. Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis (jeigu jos leidžia tinkamai identifikuoti asmenį) patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę bet kada, pateikę prašymą Duomenų valdytojui, neatlygintinai susipažinti su Bendrovėje tvarkomais jo duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams yra ir per 1 (vienerius) metus buvo teikiami. Taip pat Duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Politikos sąlygų.

2. Prašymą dėl savo minėtų teisių įgyvendinimo Duomenų subjektas gali pateikti Bendrovės biure, adresu: Upės g. 21, Vilnius, užpildydamas prašymo formą, arba tokį prašymą atsiųsti el. paštu, adresu: info@balticam.lt

3. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarydamas poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, kaip tai numatyta Politikos nuostatuose.

4. Nebūdamas patenkintas Duomenų valdytojo atsakymu ar manydamas, kad šis tvarko asmens duomenis nesilaikydamas teisinių reikalavimų, Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

2. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Duomenų subjekto ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Duomenų subjekto žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Interneto svetainės teikėjas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar Duomenų subjektu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

3. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką. Ši Privatumo politika peržiūrima kartą per 2 (dvejus) metus ir, esant poreikiui, atnaujinama.

4. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

5. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi Interneto svetaine, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

Kita stotis
namai

Naujieji Tavo
namai Vilniaus
Naujamiestyje.

Čia prasideda ir pasibaigia dienos maršrutai. Gyvenimas naujame 69 butų projekto „Storyline“ name leis jaustis nepriklausomam ir nerti į įdomų gyvenimą pokyčių užvaldytame Naujamiestyje.

Gyventi čia – tarsi važiuoti pirmąja klase: pro didelius panoraminius langus atsivers miesto vaizdai, terasos bei balkonai suteiks laisvės, rekuperacinė sistema ir grindinis šildymas garantuos patogumą, o automobiliai ir dviračiai visuomet turės savo vietą.

Ir visa tai – 2021 m. II ketvirtį.

A+ energinė klasė ir rekuperacinė sistema

Visi 69 butai su terasomis arba balkonais

Antžeminė ir požeminė aikštelės automobiliams ir dviračiams

Dideli panoraminiai langai

Grindinis šildymas

Kino teatras
ant stogo

Projekto puošmena – žaliuojanti terasa ant stogo, kurioje galėsite kada panorėję mėgautis ne tik kino seansais, bet ir įspūdinga Senamiesčio panorama bei jaukia atmosfera po žvaigždėtu dangumi. Įjunkite žalią šviesą turiningam laisvalaikiui – jūsų laukia atnaujinami Naujamiesčio parkai ir uždaros laisvalaikio erdvės kieme.

Panoraminiai miesto vaizdai iš terasos

Laisvalaikio erdvės uždarame kieme, stebimos kameromis

Atnaujinami Naujamiesčio parkai ir skverai

Naujamiestis
atgyja

Progresyvaus rajono statusas atveria naujas galimybes: gyventi greitai, keliauti patogiai ir nuolatos jausti sostinės kvėpavimą. Tiesiami Naujamiestį su Senamiesčiu sujungsiantys dviračių takai, aktyviai plėtojamas „Vilnius Connect“ projektas ir atnaujinami greta esantys Šv. Stepono bei Naujamiesčio skverai tampa pokyčių, pramogų ir susisiekimo mazgu patogiems dienos maršrutams: darbai > reikalai > pomėgiai > keli žingsniai > „Storyline“ namai. 

Pradėkime kelionę
drauge. Susisiek.

Jūsų užklausa sėkmingai išsiųsta. Netrukus su Jumis susisieksime!

tttests af asdf asdf asdf
tttests af asdf asdf asdf
tttests af asdf asdf asdf

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką "Sutinku".